Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Sistemi

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Başvuru Sistemi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Yunusemre Kampüsü
26470 ESKİŞEHİR

T: 0 (222) 335 0580
F: 0 (222) 335 3616

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

22 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28654

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesine bağlı lisansüstü öğretim yapan enstitülerin yüz yüze ve uzaktan eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Anabilim/anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
c) Enstitü: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitüleri,
ç) Enstitü Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü kurullarını,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin yönetim kurullarını,
e) Müdür: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdürlerini,
f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar
Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına, en az 2,30/4,00 (57,50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.
(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i, mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre; kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.
(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, lisans ortalamasının %25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si alınarak hesaplanır.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların bir lisans diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. ALES ve yabancı dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları sağlaması gerekir. Ancak yabancı dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranır.
(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise lisans ortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek başvuru koşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’den az olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olması, en az 3,00/4,00 (75/100) not ortalamasına sahip olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 ve yüksek lisans derecesi ile başvuranlardan en az 70 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adayların, öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir.
(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.
(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, yüksek lisans veya lisans ortalamasının %25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si alınarak hesaplanır.
Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 65 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan ve programlara kabul edilen ancak yabancı dil puan koşulunu sağlayamayanlara en çok bir takvim yılı ek süre verilir. Bu süre öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bir takvim yılı içinde yabancı dil puan koşulunu sağlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Yabancı dil puanını sağlayamayan öğrenciler, yukarıda belirtilen ek süre içerisinde istemeleri hâlinde Üniversite tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarına girebilirler. Seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler başvurdukları programlara başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise isterlerse Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl süre ile hazırlık sınıfına devam ederler. Bu öğrencilere, 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan lisans denkliği olanların yüksek lisans programlarına kabulü 4 üncü ve 5 inci maddeye göre, lisans ve yüksek lisans denkliği olanların doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına kabulü ise 6 ncı maddeye göre yapılır.
(2) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2), doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.
Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 9 – (1) Mülakat sonucunda elde edilen başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.
(2) Gerektiğinde, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
(3) Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.
(4) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri ilgili Enstitünün başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilirler. Ayrıca, Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili Enstitünün başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilirler.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar