2017-2018 Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı ilk olarak 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşmaya bağlı olarak kabul edilmiştir.

Bursun Amacı: Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bursun Kapsamı: Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak yalnızca belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir. Bu konular şunlardır: Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları.

Burs Programın Hedef Kitlesi: Kamu sektörü çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri – kalkınma ajansları, vb kuruluşlarda çalışanlar dahil) , özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda, vb. çalışanlar), üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışanlar ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde okuyan son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

Bursiyerlerin Seçilme Süreci: Duyuruda ilan edilen seçim kriterlerine göre ön elemeden geçirilen adaylar; başvuru formunda belirtikleri yabancı dilde yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara davet edilirler.

Burs Süresi: Bursiyerler en az 3 ay en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir.

Bursiyer Sayısı: 2017-2018 akademik yılı için yaklaşık 130 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursun %60′ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u ise özel sektör ve STK’lara tahsis edilmiştir.

Burs Miktarı: Burs miktarı; eğitim/okul ücreti, yaşam giderleri, çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı, kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek), banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneği kapsamaktadır.

Bursun Finansmanı ve Yönetilmesi: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar
• En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşuluyla hâlihazırda Türkiye’de;
- Kamu sektöründe çalışıyor olanlar (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil),
-Özel sektörde çalışıyor olanlar (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar),
-Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar (Söz konusu personel “üniversite” kotasından başvuru yapacaktır.) ,
• Türkiye’deki üniversitelerde;
- Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi olanlar (Son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2016-2017 akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir.),
- Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar.
• Başvuru yaptıkları yabancı dilde aşağıda belirtilen asgari yeterlilik puanlarına sahip olanlar ve burs duyurusunda belirtilen tarihe kadar geçerliliği olan ilgili sınav sonuç belgesini sunanlar:

İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA İSPANYOLCA İTALYANCA

TOEFL en az 570 (yazılı) veya 230 (bilgisayarda) veya 89 (internet)
IELTS (Akademik) : en az 6.5 / 9.0

Goethe Zertifikat en az C1TestDaF 4 veya 5
Sprachdiplom Zweite Stüfe (DSD II)

Abitur

DELF B2
Eylül 2005’den sonra alınan DALF C1 veya C2
Eylül 2005’den önce alınan Genel DALF
TCF, TCF Quebec, TCF RI, TCF DAP (2 yıl geçerli)-en az 400
TEF en az 541 (1 yıl geçerli)
CLES Level 2 veya 3
BULATS en az 60
Alliance Française DL, DSLCF veya DHEF
DCL Level 4 veya 5
DFP en az B2
TIF en az 785
Diplome Universitaire DEF, DAEF, DSEF, DUEF&CPLF en az B2
Baccalaureat (Türkiye’de bulunan aşağıda isimleri geçen kurumların mezunları için)
- İstanbul : Lycées Pierre Loti, Notre Dame de Sion, Saint Michel, Saint Benoît, Saint Joseph, Sainte Pulchérie, Galatasaray Lisesi
- Ankara : Lycées Charles de Gaulle, Tevfik Fikret
- İzmir : Lycées Tevfik Fikret, Saint Josepheph

DELE (Intermedio veya Superior düzeyinde)
§ CELI en az 3 (Universita per Stranieri of Perugia)
CILS en az 2 (Universita per Stranieri of Siena)
Int IT &IT en az B2 (Universita degli Studi di Roma Tre)
PLIDA en az B2 (Dante Alighieri)

Tabloda belirtilmeyen AB resmi dillerinden de başvurular kabul edilmektedir. Bu durumda akademik çalışma yapılacak AB üye ülkesindeki programın gerektirdiği dil yeterlilik belgesi sunulmalıdır.

Yazılı sınav tarihine dek tabloda adı geçen yeterlik belgelerinden birinin sunulması koşuluyla, adayların başvuru yapacakları dilde asgari A düzeyinde (90 puan ve üzeri) aldıkları KPDS belgeleri de başvuru esnasında kabul edilecektir.

• Erkek adaylar için; askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar
• Yurtdışında eğitim sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar
• 40 yaşından gün almamış olanlar (Kamu sektöründen başvuranlar hariç)
• Seçilme koşullarını haiz olup başvuru esnasında doğum ve askerlik gibi nedenlerle izinde olanlar
• Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar (Ancak, not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurunda bulunabilirler.)
• Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitimini tamamlamışsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

• Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör ve sivil toplum örgütü kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar
• Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar
• Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar
• Burs başvurusunda bulundukları dönemde yurtdışında çalışan, yurtdışında lisans veya lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler
• Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ve Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar
• 2 yıllık ön lisans mezunu olanlar
• Stajyerler ve aday memurlar

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan tarihli ve imzalı İngilizce Başvuru Formu – tüm adaylar için,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi - tüm adaylar için,
• İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) - tüm adaylar için,
• Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi - tüm mezun adaylar için,

• Öğrenci işlerinden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi – tüm adaylar için,

• Yabancı dil yeterlilik belgesi (Ekim 2017 tarihine kadar geçerli) – tüm adaylar için,
• Kurum yazısı / Çalışma belgesi – çalışan adaylar için,

• Öğrenci belgesi – halen son sınıf lisans öğrencisi olanlar veya lisansüstü öğrencisi olup üniversite kontenjanından başvuracak adaylar için,

• AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge - Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için,

• Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi – AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimi koşulunu karşılaması gereken adaylar için,

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda sıralanan başvuru evrakının tamamının fotokopisi de kabul edilmektedir. Değerlendirme Komitesi, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında başvuru esnasında sunulmuş olan belgelerin asıllarını talep etme hakkını saklı tutar. Belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın burs başvuru süreçleri durdurulur ve iptal edilir. Söz konusu adaylar, Jean Monnet Bursundan faydalanmaya başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

GENEL ŞARTLAR

• Burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır.
• 12 aydan uzun bir program için, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa bile, burs verilmeyecektir.
• Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir.
• Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından ilgili programlara kabul edilmeleri beklenmektedir.

Kaynak : http://www.jeanmonnet.org.tr/sayfa.php?op=sayfayap&sid=7

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar